Make your own free website on Tripod.com

WAT PAYAP NAKHORNRATCHASIMA

The Abbot

Home
About us
Pali Classes
Location
Teacher
Guestbook
Dhamma
The Abbot
Links

phrasee31.gif

                            ประวัติ และงาน
พระศรีธรรมาภรณ์ ( ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ. ๙ )
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

๑. ชื่อ พระศรีธรรมาภรณ์ ฉายา ทิฏฺฐธมฺโม อายุ ๕๖ พรรษา ๓๕
     สังกัด วัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดพายัพ
๒. รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา รูปที่ ๑
๓. รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
๔. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
      หัวหน้าวิทยาเขตนครราชสีมา

๒. สถานะเดิม
     ชื่อ ดำรง นามสกุล ด้อมกลาง
     วันเกิด ปฏิสนธิวาร ไม่ทราบ โยมแม่ก็ไม่ทราบ
     วันคลอด วิชาตวาร วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
     บิดา นายพรม ด้อมกลาง
      มารดา นางทอง ด้อมกลาง
      บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑ บ้านสะเดาเอน  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

๓. บรรพชา
      วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๕
      วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
      พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเพชร พทฺธญาโณ วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด
อำเภอโนนสูง       จังหวัดนครราชสีมา

๔. อุปสมบท
    วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
    พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเพชร พทฺธญาโณ วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. วิทยฐานะ      ป.ธ.๙

(๑) พ.ศ.๒๕๐๔ สำเร็จชั้นประถมปีที่ ๗ โรงเรียนชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
(๒) พ.ศ.๒๕๐๘ สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราช
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(๓) พ.ศ.๒๕๑๙ สอบไล่ได้ ป.ธ.๙ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม
แขวงสำราญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

(๔) การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง และฝึกสอนด้านต่างๆดังนี้
งานช่างก่อสร้าง
- ฝึกหัดเขียน วาดภาพ ลายไทย ปั้น หล่อ แกะสลัก ลายไทยประดับอาคาร
- เขียนแบบแปลน อาคารและทำการก่อสร้าง ควบคุมงาน ช่วยวัดต่างๆในการ
ก่อสร้างกุฏิ โบสถ์ศาลาให้ถูกแบบ สถาปัตยกรรมไทย
- ปั้น หล่อ พระพุทธรูปให้ถูกแบบพุทธศิลป์
- ออกแบบ เขียนแปลน แผนแม่บทเพื่องานก่อสร้างวัดทั้งระบบ
งานวิจัย เขียนเอกสาร สารนิพนธ์ทางพุทธศาสนาได้วิจัยค้นคว้าตรวจ
สอบด้านต่างๆคือ

- ด้านวิชาการ การศึกษาพระปริยัติธรรม
- ด้านการสวดมนต์
- ด้านการ สวดกรรมวาจาในการทำสังฆกรรม
- ด้านพิธีกรรม
งานพัฒนานวัตกรรม
- พัฒนาการศึกษาให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ นำสื่ออุปกรณ์เทคนิคใหม่ๆคือเครื่องคอมพิวเตอร์มาศึกษาหัดใช้งานและใช้ใน
การทำงานเป็นรายแรกของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี ๒๕๓๑
- ผลิตอุปกรณ์สื่อการสอนระยะไกลโดยฉายภาพประกอบการสอนผ่านสาย
โทรศัพท์ เรียกชื่อว่า ระบบเทเลวิว
tele view ขึ้นใช้เป็นอุปกรณ์การสอน ได้ผล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘
- ได้นำอุปกรณ์สื่อสารจานรับสัญญาณทีวีดาวเทียมมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖
(๕) ความชำนาญการพิเศษ
ออกแบบ เขียนแปลน ควบคุมการก่อสร้างวัด งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
งานฝีมือช่างอื่นๆ
เช่น
- ตัดผมให้เพื่อน ได้หัวละ ๕๐ สตางค์ สมัยเรียนประถม ๖ อายุ ๑๓ ปี
- ช่างไม้ ทำโต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี
- ถ่ายรูป อัดขยาย ล้างรูป ตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี (ได้รางวัลยอดเยี่ยมถ่ายภาพคนแก่
ทำงาน จาก ทอม เชื้อวิวัฒน์
- ท่องพระปาติโมกข์ได้ตั้งแต่เป็นสามเณร อายุ ๑๘ ปี ขณะเรียน น.ธ.เอก
- ซ่อมนาฬิกา ร่ม กรรไกร ตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี
- ซ่อมจักรเย็บผ้า เย็บผ้าต่าง ๆ พอใช้ได้ ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี
- ซ่อมระนาด ฆ้อง ขึงกลอง ตีระนาดพอเป็นเพลงได้ ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี
- ทำหีบศพ สับทอง แทงหยวก ทำเมรุร้านฟัก เมรุยอด ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี
- วาดเขียน ลายไทย ปั้นปูน หล่อลาย ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี
- เขียนแปลน ออกแบบ ก่อสร้างกุฏิ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ประตู กำแพง เมรุ
ตั้งแต่อายุ ๒๔ ปี
- ฉีดยาแผนปัจจุบันในส่วนที่ไม่เป็นยาอันตรายได้ ตั้งแต่อายุ ๒๕ ปี
- ปั้นดินขึ้นหุ่น หล่อพระพุทธรูป เมื่ออายุ ๓๗ ปี
- ตรวจปรุ้ฟ ทำดัมมี่ อาร์ทเวอร์ค จัดรูปเล่ม งานพิมพ์หนังสือ เมื่ออายุ ๒๗ ปี
- สอนธรรม-บาลี ตั้งแต่อายุ ๒๒ ปี
- ออกแบบดวงตรายาง ตราวัด โลโก้ คัทเอ๊าท์ ป้าย ตั้งแต่อายุ ๒๙ ปี
- งานคอนกรีต ปูน หล่อ, ก่อ, ฉาบ, ตกแต่ง, ออกแบบทางสถาปัตย์, คำนวณวิศวกรรมพื้นฐาน(งานโครงสร้าง
อาคารก่อสร้าง)
- งานกระเบื้อง เซรามิค, ปาเก้, มุก, ลงรักปิดทอง, ทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์
- งานกระจก อลูมิเนียม
- ต่อตัวถังรถบัสทั้งคัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
- งานไฟฟ้า, เชื่อมเหล็ก, อ๊อก เชื่อมทองเหลือง,
- ตีเหล็ก, ทำมีด, ขวาน, เคียว, จอบ
- พิมพ์ดีดภาษาไทย, พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาบาลี พอใช้ได้ เมื่ออายุ ๓๐ ปี
- เทศน์แหล่มหาชาติ ทำนองภาคกลาง แหล่ประจำกัณฑ์ได้ทุกกัณฑ์ ตั้งแต่อายุ ๓๒ ปี
- ปาฐกถา บรรยาย อภิปราย อบรมบุคคลทุกระดับ ตั้งแต่ ๓๒ ปี
- ถ่ายภาพยนต์กล้อง ๘ มม. ถ่ายทำภาพยนต์สารคดีอินเดีย เมื่ออายุ ๓๖ ปี
- ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ ทำซาวด์มิกซ์ เมื่ออายุ ๔๐ ป
- ทำห้องแล็ปบันทึกเสียง ทำเทปสวดมนต์ บรรยาย เผยแพร่ เมื่ออายุ ๔๐ ปี
- หล่อไฟเบอร์ เมื่ออายุ ๔๕ ปี
- เจียรนัยพลอย อัญมณีต่าง ๆ เมื่ออายุ ๔๕ ปี
- นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานสารบรรณข้อมูลวัดเป็นรายแรกของคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อปี ๒๕๓๑
- งานหินอ่อน (ปู กลึง )เริ่มหัดเมื่อปี ๒๕๓๔
- สร้างถ้ำ สวนหินอ่อน บ่อน้ำตก เมื่อปี ๒๕๓๔
- งานการเกษตรทั่วไป, ออกแบบสวนหย่อม เพาะปลูก, ต่อตา, ทาบกิ่งพืชพันธุ์ไม้
- งานวิชาการ ค้นคว้า วิจัย ตรวจสอบหลักเกณฑ์พระธรรมวินัย ทางพุทธศาสนา
- งานบริหารบุคคล
- งานวินิจฉัยตัดสินอธิกรณ์ กฎหมายคณะสงฆ์
- แก้ไขฝึกฝนตนเองเป็นต้นแบบการสวดสังฆกรรมให้ถูกต้อง ตามหลัก พยัญชนพุทธิ ๑๐
ประการเชื่อมั่นว่าสวดได้ถูกต้องตามหลักอักขรวิธี   
(๖) ความสามารถสนองพระราชประสงค์ ตามที่ถวายมาในสัญญาบัตรสมณศักดิ์ คือ
- การรับภาระพระพุทธศาสนา สามารถทำได้แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัก
- การเป็นธุระสั่งสอน สามารถทำได้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัก
- การช่วยระงับอธิกรณ์ สามารถทำได้ตามฐานะความรับผิดชอบ บางกรณีก็เหลือวิสัยทำ
ไม่สำเร็จ
- การสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอาราม สามารถทำได้แค่เลี้ยงดูให้การอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร
ประมาณ ๒๐๐ รูปต่อปี มากกว่านี้ยังทำไม่ได้
( ๗) ความสามารถในการทำหน้าที่เจ้าอาวาส
- การบำรุงรักษาวัด จัดกิจการและ ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ทำได้ไม่
ดีนัก ยังมีข้ออุปสรรค ทำไม่เรียบร้อยอยู่มาก ขณะนี้มีปัญหาค้างเรื่องศาสนสมบัติวัด และการเงินขาดแคลน
- การปกครอง สอดส่อง พระภิกษุสามเณร และผู้อยู่อาศัย ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ทำได้แต่ไม่ดี
เท่าที่ต้องการ
- การเป็นธุระในการศึกษาอบรมพระสงฆ์ผู้อาศัย ทำได้ดีในสายตาคนอื่น แต่ตนเองว่ายังไม่ดีอย่างที่ต้องการ
- การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาบำเพ็ญกุศล ทำได้
(๘) ความสามารถในการทำหน้าที่รองเจ้าคณะจังหวัด
- ทำได้ก็ทำ ทำไม่ได้ก็พยายามทำ ทำตามที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจทำ
ให้ดีที่สุด
(๙) เกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับพัดสำนักเรียนปริยัติธรรมตัวอย่างประเภทดีเด่น จากสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับพัดวัดพัฒนาตัวอย่างประเภทดีเด่น จากสมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ.๒๕๒๗ สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยก
ย่อง นำประวัติผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในฐานะเป็นพระนักพัฒนาดีเด่น ลงในหนังสือ
THAI LIFE LAND
OF THE YALLOW ROBES : REVISITED ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๗
พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการส่งเสริมพระปริยัติธรรม
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

งานเผยแผ่

(๑) พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นรองหัวหน้าประธานพระธรรมทูตฝ่ายอำนวยการจังหวัด นครราชสีมา และเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติการเขตอำเภอเมือง

(๒) มีการทำพิธีมาฆบูชาที่วัดพายัพทุกปี มีผู้มาร่วมประชุมทำพิธีเป็นพระภิกษ
ุสามเณร ๑๐๐รูป/ทุกปี และประชาชน ๒,๐๐๐ คน

(๓) มีการทำพิธีวิสาขบูชาที่วัดพายัพทุกปี มีผู้มาร่วมประชุมทำพิธีเป็นพระภิกษุ
สามเณร ๑๐๐ รูป/ทุกปี และประชาชน ๒,๐๐๐ คน

(๔) มีการทำพิธีอาสาฬหบูชาที่วัดพายัพทุกปี มีผู้มาร่วมประชุมทำพิธีเป็นพระภิกษุ
สามเณร ๑๐๐ รูป/ทุกปี และประชาชน ๒,๐๐๐ คน

(๕) มีการอบรมพระภิกษุสามเณร ดังนี้
- พ.ศ.๒๕๒๘ บรรยายเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาบ้านเมือง โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ สถานที่บรรยาย ๑๓ แห่งดังนี้
๑. สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
๒. จิตตภาวันวิทยาลัย บางละมุง ชลบุรี
๓. วัดเบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพฯ
๔. วัดอัมพวัน พรหมบุรี สิงห์บุรี
๕. วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่
๖. วัดคะตึกเชียงมั่น อ.เมืองลำปาง
๗. วัดพระศรีมหาธาตุ พิษณุโลก
๘. วัดคีรีวง เมืองนครสวรรค์
๙. วัดพายัพ เมืองนครราชสีมา
๑๐. วัดมัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
๑๑. วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี
๑๒. วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่
๑๓. วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
- งานอบรมที่วัดพายัพ ในฐานะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด หัวหน้าพัฒนาวัดจังหวัด
นครราชสีมาได้ดำเนินการจัดอบรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นประจำทุกปีทั้งที่เป็น
โครงการของคณะสงฆ์จังหวัด และของทางราชการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ที่วัดพายัพ โดยวัดพายัพให้บริการสถานที่ อาหาร การดำเนินงานตลอดมา มีดังนี้ คือ

 • เมษายน ปี ๒๕๒๗ อบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการ ๑๘๔ รูป รวม ๒๕ วัน
 • เมษายน ปี ๒๕๒๗ อบรมหลักสูตรความมั่นคงของชาติ ๓๕๐ รูป รวม ๗ วัน
 • เมษายน ปี ๒๕๒๗ อบรมโครงการ กนช. แก่เจ้าคณะอำเภอ ๔๘๐ รูป รวม ๓ วัน
 • สิงหาคม ปี ๒๕๒๗ ปัจฉิมนิเทศพระธรรมทูต ๒๕๐ รูป รวม ๒ วัน
 • เมษายน ปี ๒๕๒๘ อบรมโครงการ กนช. แก่เจ้าคณะตำบล ๓๕๐ รูป รวม ๒ วัน
 • เมษายน ปี ๒๕๒๘ อบรมพระธรรมทูต อปต. ๒๘๖ รูป รวม ๗ วัน
 • มีนาคม ปี ๒๕๒๙ อบรมครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งจังหวัด นม. ๔๘๐ รูป รวม ๑๑ วัน
 • มีนาคม ปี ๒๕๓๐ อบรมสวดมนต์และสังฆกรรมคณะสงฆ์จังหวัด ฯ ๒๑๐ รูป รวม ๙ วัน
 • เมษายน ปี ๒๕๓๐ อบรมปฏิบัติธรรมพระเณรที่วัดเมืองเก่า ๘๗ รูป รวม ๑๑ วัน
 • กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๓๑ อบรมปฏิบัติธรรมพระเณรที่วัดเมืองเก่า ๖๙ รูป รวม ๑๕ วัน
 • มีนาคม ปี ๒๕๓๑ อบรมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาและกรรมการวัด ๓๐๙ รูป รวม ๕ วัน
 • มีนาคม ปี ๒๕๓๒ อบรมพระสังฆาธิการเรื่องสวดมนต์สังฆกรรม ๓๒๐ รูป รวม ๕ วัน
 • กรกฎาคม ปี ๒๕๓๒ อบรมโครงการ มทบ. ๓ เขตอิสานใต้ ๑๐๐ รูป รวม ๒ วัน
 • กันยายน ปี ๒๕๓๒ อบรมวิชาจิตเวช แก่พระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป รวม ๓ วัน
 • พฤษภาคม ปี ๒๕๓๓ อบรมพระสังฆาธิการเรื่องการเผยแผ่ ๔ รุ่น ๘๐๐ รูป รวม ๙ วัน
 • กรกฎาคม ปี ๒๕๓๓ อบรมครูสอนพระปริยัติธรรมจังหวัด นม. ๒๐๐ รูป รวม ๙ วัน
 • ปี ๒๕๓๔ อบรมพระสังฆาธิการอิสานใต้ ๕ จังหวัด ๑๖๐ รูป รวม ๘ วัน
 • ปี ๒๕๓๔ อบรมภาควิชาจิตเวชแก่พระสังฆาธิการ ๒๒๘ รูป รวม ๓ วัน
 • ปี ๒๕๓๕ อบรมพระอุปัชฌาย์ ๓๕๐ รูป รวม ๕ วัน
 • ปี ๒๕๓๕ อบรมพระสังฆาธิการ ๑๗๖ รูป รวม ๕ วัน
 • มกราคม ปี ๒๕๓๖ ประชุมพระสงฆ์สมณศํกดิ์ รับสัญญาบัตร-พัดยศ
 • พระครู หนตะวันออก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาประทาน๑๖๐รูป
  รวม๑วัน
 • มิถุนายน ปี ๒๕๓๖ อบรมหลักสูตรเพื่อความมั่นคงของชาติ ๖๐ รูป รวม ๕ วัน
 • พฤษภาคม ปี ๒๕๓๗ อบรมพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ภาค ๑๑ ๑๐๐ รูป รวม ๑๕ วัน
 • มีนาคม ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสังฆ์ โครงการเพื่อพัฒนาสังคมไทย ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน
 • มีนาคม ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสังฆ์ โครงการเพื่อพัฒนาสังคมไทย ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน
 • พฤษภาคม ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสังฆ์ โครงการเพื่อพัฒนาสังคมไทย ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน
 • มิถุนายน ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสังฆ์ โครงการเพื่อพัฒนาสังคมไทย ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน
 • พฤศจิกายน ปี ๒๕๔๓ อบรมพระสังฆ์ โครงการเพื่อพัฒนาสังคมไทย ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน
 • - ๒๙ เม.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมพระสงฆ์ เรื่องกิจกรรมพัฒนาวัดตัวอย่าง ที่วัดลาดหญ้า
  จังหวัดกาญจนบุรี กรมการศาสนานิมนต์
 • - บรรยายอบรมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างทั่วประเทศ เรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
  พัฒนาวัด ที่กรมการศาสนานิมนต์ ดังนี้
  ๒๗ พ.ค. ๒๕๓๘ ที่วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา (หนตะวันออก)
  ๙ มิ.ย. ๒๕๓๘ ที่วัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช (หนใต้)
  ๒๓ มิ.ย. ๒๕๓๘ ที่วัดเจดีย์ชาวหลัง จังหวัดลำปาง (หนเหนือ)
  ๒ มิ.ย. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมพระสังฆาธิการ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • - ปี ๒๕๒๙-๓๘ วัดพายัพจัดปฏิบัติธรรมที่วัดป่าคูเมืองเก่าหลังสอบบาลีเสร็จทุกปี

  (๖) มีการอบรมศีลธรรมคุณธรรม แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
 • - ระยะเปิดเทอมใหม่ ครูนำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา มาฟังธรรมเจริญ
  สมาธิภาวนา ประจำทุกสัปดาห์ ครั้งละ ๒๐๐-๓๐๐ คน
 • - ครูนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มาฟังธรรมครั้งละ ๒๐๐ คน
 • - ครูนำนักเรียนโรงเรียนรัตโนภาสมารับการอบรมครั้งละประมาณ ๒๐๐ คน
 • - ระยะพรรษาทุกกึ่งเดือน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ
  อยู่ในศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มาฟังธรรมตลอดพรรษาประมาณ ๑๐๐-๕๐๐ คน
  จัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๐
 • - ไปอบรมเด็กต้องขังสถานพินิจเด็กนครราชสีมา เป็นประจำไปเปิดทำกรสอนธรรมศึกษา
  แก่เด็กประมาณ ๔๐๐ - ๕๐๐ คน (จัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๐)
 • - บรรยายอบรมหญิงโสเภณีต้องขัง บ้านนารีสวัสดิ์ นครราชสีมา ประมาณ ๓๐๐ คน
 • - บรรยายอบรมนักโทษเรือนจำกลางนครราชสีมา ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
 • - บรรยายวิชาการแก่นักศึกษาวิทยาลัยครู จ.นครราชสีมา
 • - บรรยายอบรมนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
 • - บรรยายอบรมนิสิตปริญญาตรีวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
 • - บรรยายอบรมผู้บริหาร ครูอาจารย์ ทุกระดับ ในจังหวัดนครราชสีมา
 • - บรรยาย อภิปราย ปัญหาธรรม ปัญหาการศึกษา ปัญหาการพัฒนาสังคมโดยทั่วไป
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนสุรนารี
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนช่างกลพานิชยการ (ชพน.)
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ล้อม
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ.โนนสูง
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนมัธยม อ.ครบุรี
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนโคราชพิทยาคม
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี อ.ปักษ์ธงชัย
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนพลตำรวจ ค่ายสุรนารายณ์
 • - บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนเทศลาบ ๓ (ยมราชสามัคคี)
 • - บรรยายอบรมนายทหารอากาศกองบิน ๑ หอประชุมจันทรุเบกษา
 • - บรรยายอบรมนายทหาร ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ ค่ายสุรนารี
 • - บรรยายอบรมนกศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
 • - บรรยายอบรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา
 • - บรรยายเรื่อง สถาปัตยกรรม กับ ศาสนา แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูนครราชสีมา
 • - ส่งพระเข้าไปช่วยสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • - บรรยายอบรมฝึกซ้อมอุปัชฌาย์ เรื่องอักชรวิธี ในการอุปสมบททุกครั้งที่มีการอบรม
  อุปัชฌาย์ของจังหวัด
 • - บรรยายอบรมวุฒบรรพชิตและไวยาวัจกร ฝึกอบรมทั่วจังหวัดนครราชสีมา
 • - บรรยายอบรมเรื่องกิจวัตร ๑๐ ประการ แก่พระปริวาสิกภิกษุ ในงานปริวาสทั่วไป
 • - บรรยายอบรมผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งฆราวาสและบรรพชิตโดยทั่วไป
 • - ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดจัดประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะแก่นักเรียนประถม มัธยมทั่วจังหวัดนครราชสีมา และทำเทปสรภัญญะที่ถูกต้องแจกจ่ายแก่โรงเรียนต่างๆ ไว้ไปฝึกซ้อมนักเรียนให้สวดได้อย่างถูกต้อง
 • - บรรยายอบรมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นครราชสีมา ในรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 • - บรรยายอภิปรายธรรมทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๔ ขอนแก่น ในรายการศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • - บรรยายอบรมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวภ. ๒ ในรายการเสียงธรรมของศูนย์ธรรมทายาทนครราชสีมา
 • - บรรยายสนทนาธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๒ รวม ๑๗ สถานีในโครงการธรรมพัฒนาจิตใจ ของฝ่ายกิจกรรมพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒
  เดือนละ ๑ ครั้ง
 • - เทศนาปุจฉา-วิสัชนา อานิสงส์ ในงานวัด งานบ้าน ตามที่มีผู้มานิมนต์เป็นประจำ
 • - บรรยายทางวิชากรอบรมครูสอนปริยัติธรรมหลายหัวข้อ หลายจังหวัดเรื่อยมา
 • - บรรยายตามคำสั่งมหาเถรสมคมเรื่อง การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยภาย
  ในวัด
 • - บรรยายอบรมนักเรียนนายตำรวจ ค่ายสุรนารายณ์ จ.นครราชสีมา
 • - บรรยายอบรมตำรวจกองปราบปราม สถานีตำรวจกองเมือง
 • - บรรยายให้โอวาท นำประกอบพิธีแก่ทหารหลายหน่วย สังกัดค่ายสุรนารี
 • - บรรยายอบรมพระภิกษุสามเณรในงานคณะสงฆ์ อบรมประชาชนในหน่วย อปต.
  อำเภอต่างๆ
 • - ตั้งเป้าหมายแสดงธรรม เรื่องอริยสัจจ์ ๔ เป็นเรื่องหลักเรื่อยไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
 • - ร่วมกับวิทยากรอื่นๆ บรรยาย อภิปรายปัญหาธรรม ปัญหาการศึกษา
 • - จัดฝึกหัดวิธีการเทศน์ สวด บรรยาย อภิปราย โต้วาที เทศน์ทำนอง เป็นต้น แก่พระภิกษุ
  สามเณรวัดพายัพ ให้สามารถออกปฏิบัติการได้เมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นทั่วจังหวัด และใน
  ช่วงพรรษาทุกปี ทุกวันพระ จัดส่งพระภิกษุสามเณรวัดพายัพ ออกโครงการเผยแผ่ธรรม
  จาริก เพื่อบรรยายธรรม โต้วาที ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา
 • - จัดทำเทปบันทึกคำบรรยายธรรมออกเผยแผ่ แจกจ่ายแก่ผู้สนใจเป็นจำนวนมาก
 • - พัฒนาบุคลากรฝ่ายเผยแผ่อบรมขึ้น เพื่อออกสอนวิชาพุทธศาสนาประจำโรงเรียน
  ประถม มัธยม จัดโครงการร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ทำกิจกรรม อบรมนักเรียนด้วยกิจกรรม
  ปฏิบัติจริง เช่น ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ จัดงานเทศน์มหาชาติตามหลักสูตรมัธยมปลายทุกปี จัดค่ายอบรมปฏิบัติพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ทุกปี
 • - ทำการฝึกซ้อมแก้ไขสวดมนต์ของพระสงฆ์ ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่ทั่วไปให้ถูกต้อง และอัดเทปแจกจ่ายถวายเทปแก่วัดในนครราชสีมา และต่างจังหวัดจำนวนมาก
 • - ได้ค้นคว้า วิจัย ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และนำเสนอแก้ไขข้อวิปริตผิดพลาดที่ค้นพบให้คณะสงฆ์เข้าใจและร่วมกันแก้ไข
 • - แจกจ่ายเทปฝึกซ้อมขานนาค สวดนาค แก่นาคผู้จะเข้าอุปสมบท ให้นำไปฝึกหัดสวดว่าให้คล่องและให้ถูกต้องก่อนการเข้าพิธีอุปสมบท
 • - ดำเนินการตั้งสภาเปรียญวิจัยตรวจสอบชำระแก้ไขข้อผิดพลาดของวิชาการพุทธศาสนา
  ในเมืองไทย ทั้งด้านอักขระ หลักพระธรรมวินัย เพื่อรักษาความถูกต้องของหลักพุทธ
  ศาสนา และนำมาใช้ในทางปฏิบัติที่ถูกต้องในอนาคต กำลังดำเนินการรวบรวมกลุ่ม
  ผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ เพื่อตั้งสภาขึ้น
 • - ๒ ม.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักเรียนมัธยม อ.คง เรื่องการปฏิบัติตามคุณ ธรรมทาง
  พุทธศาสนา
 • - ๖. ม.ค. ๒๕๓๐ เป็นประธานนำปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน นักโทษเรือนจำกลาง จังหวัด
  นครราชสีมา
 • - ๘ ม.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักศึกษา เรื่องศิลปะกับการพัฒนาสังคมที่ วิทยาลัย
  ครูนครราชสีมา
 • - บรรยายอบรมครูนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพานิชยการ จำนวน ๒,๐๐๐ คน
  วันไหว้ครู ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน
 • - ๑๒ ก.พ. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมครู ที่โรงเรียนชุมพวงวิทยา
 • - ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๐ เป็นประธานอบรมระดมธรรมพระสงฆ์ญาติโยม ที่วัดมะเริงน้อย
 • - ๑๖ ก.พ. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมพระสงฆ์อำเภอคง เรื่องการสวดมนต์
 • - ๒๘ ก.พ. ๒๕๓๐ บรรยายแนะนำอาชีพแก่นักเรียน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
 • - ก.พ. ๒๕๓๐ บรรยายแนะนำอาชีพแก่นักเรียน โรงเรียนซับพลู อำเภอปากช่อง
 • - ๑ มี.ค.๒๕๓๐ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรกลุ่มพลังหนุ่มสาว วัดคลองสิบสาม อำเภอ
  สระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
 • - ๒๖มี.ค.๒๕๓๐ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑๐๐ รูป และอุปสมบท ๑๐ รูป ที่วัดสีคิ้ว
  คณาราม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • - ๒ เม.ย. ๒๕๓๐ อภิปรายเรื่อง อนุรักษ์มรดกไทย ที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา
 • - ๙ เม.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมข้าราชการ ศูนย์วัณโรค เขต ๕ นครราชสีมา
 • - ๒๐ เม.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพรหมราช อำเภอปักธงชัย
 • - เม.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสะแก อำเภอเมืองฯ
 • - ๒๙ เม.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมครู ที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ
 • - ๒ มิ.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักศึกษา ครู โรงเรียนสารพัดช่างนครราชสีมา
 • - ๕ มิ.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักศึกษาครู โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพานิชย การ
  จังหวัดนครราชสีมา
 • - ๒๐ มิ.ย. ๒๕๓๐ เริ่มออกบรรยายอบรมทบทวนอำนาจหน้าที่เจ้าอาวาสแก่พระ
  สังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสจนครบทุกอำเภอ
 • - มิ.ย. ๒๕๓๐ บรรยายธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา แก่แพทย์ พยาบาล เจ้า หน้า
  ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
 • - ๒๘ มิ.ย.๒๕๓๐ บรรยายธรรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่ว่าราชการ
  อำเภอขามทะเลสอ
 • - ๒๙ มิ.ย.๒๕๓๐บรรยายอบรมข้าราชการครู เรื่องธรรมสำหรับผู้ครองเรือน ที่หอ
  ประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ
 • - ๒ ก.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมพระนวกะ ที่พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
 • - ๕ ก.ค.๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักเรียนพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  และโรงเรียนช่างกลพานิชยการ อำเภอเมืองนครราชสีมา
 • - ๑๔ ก.ค.๒๕๓๐ บรรยายอบรมพระสงฆ์ ที่วัดสีมุมใต้ อำเภอเมืองนครราชสีมา
  เรื่องการสวดมนต์
 • - ๑๖ ก.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมพระสงฆ์ เรื่องการสวดมนต์ ที่อำเภอขามทะเลสอ
 • - ๒๘ ก.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมที่ บชร.๒ และที่กองพันกระสุน ๒๒ ค่ายสุรนารี
 • - ๑๔ส.ค.๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักเรียนโรงเรียนช่างกลพานิชยการ อำเภอเมือง
  เรื่อง กรรม
 • - ๒๗ ส.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมทหาร พล.ร. ๑๒ เรื่อง อบายมุข
 • - ๑๐ ส.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมพระสงฆ์ ชาวบ้านวัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ
  เรื่องพุทธศาสนาที่แท้จริง คืออริยสัจจ์
 • - ๑๗ พ.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักศึกษา คณาจารย์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา เรื่องพุทธศาสนาแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้อย่างไร (โครงการทศพิธราชธรรม)
 • - ๒๐ พ.ย. ๒๕๓๐ บรรยายเรื่องพระปางปฐมเทศนา แก่นักเรียน อาจารย์ โรงเรียน
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • - ๒๙ พ.ย. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมนักเรียน เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  จังหวัดนครราชสีมา เรื่องจักรวรรดิวัตร ๑๒
 • - ๒ ธ.ค.๒๕๓๐ บรรยายอบรมพระสงฆ์และญาติโยม ที่วัดคลองสิบสาม
  อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
 • - ๓ ธ.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมทหารเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
 • - เป็นประธานเปิดปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ ที่โรงเรียนบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
 • - ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๐ บรรยายอบรมครอบครัวข้าราชการกองบิน ๑ นครราชสีมา
 • - ๓ ก.พ. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพานิชยการ
  อำเภอเมืองนครราชสีมา
 • - ๔ ก.พ. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมพระอุปัชฌาย์ ที่วัดพรหมราช อำเภอปักธงชัย
 • - ๑๘ เม.ย. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดบ้านบุ อำเภอจักราช
 • - ๑ พ.ค. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมพระสังฆาธิการ เรื่องบทบาทเจ้าอาวาสในการฟื้นฟู
  พุทธศาสนา ที่วัดชัยสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (อธิบดีกรมการศาสนานิมนต์)
 • - ๑๗ พ.ค. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมพระสงฆ์และญาติโยม เรื่องพุทธประวัติ ที่วัด
  พิมพาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • - ๒๓ พ.ค.๒๕๓๒ อภิปรายร่วมเรื่องการบริหารสำนักเรียน อบรมพระปริยัตินิเทศก์
  ทั่วประเทศ ๓๕๐ รูป ที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
 • - ๒๕ พ.ค.๒๕๓๒ บรรยายอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม เรื่องเทคนิคการสอนวิชา
  แปลไทยเป็นมคธ ที่วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
 • - ๒ มิ.ย. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ศึกษาธิ
  การอำเภอ ตำรวจ อำเภอโนนไทย ช่วยงานพระธรรมทูต ประจำอำเภอ
 • - ๗ มิ.ย. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมคนชรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมครอบครัวทหาร เรื่องมงคลข้อที่ ๑ ค่ายสุรนารี
 • - ๑๒ ก.ค. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมพระสงัฆาธิการเรื่องการพัฒนาวัดที่วัดดอนทะแยง
  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  และออกบรรยายเรื่องปัพพาชนียกรรมโพธิรักษ์ ทุกอำเภอ
 • - ๑๖ ส.ค. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • - ๑๙ ส.ค. ๒๕๓๒ สอนบรรยายอบรมพระภิกษุสามเณร เรื่องพุทธประวัติ ที่วัดสีคิ้ว
  คณาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 • - ๒๙ ส.ค.๒๕๓๒ บรรยายอบรมครูสอนปริยัติธรรม ที่วัดหัวสะพาน อำเภอเมือง
  จังหวัดนครราชสีมา
 • - ๑๔ ก.ย. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมครอบครัวทหาร เรื่อง มงคลข้อที่ ๑๑ ค่ายสุรนารี
 • - ๒๗ ต.ค. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโดยยุวพุทธิกสมาคม ที่ศาลา
  พันห้อง วัดพระธาตุสามหมื่น อำเภอภูเวียง จังหวัดชัยภูมิ
 • - ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมครู เรื่องบทบาทครู ที่โรงเรียนปากช่องวิทยาคม
 • - ๑๒ พ.ย. ๒๕๓๒ บรรยายธรรม เรื่องวันลอยกระทงที่วัดหนองหว้า อำเภอโนนสูง
 • - ๒๗ พ.ย. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมครอบครัวทหาร เรื่องมงคล ข้อที่ ๒๐ ค่ายสุระ
  ธรรมพิทักษ์
 • - ๒๙ พ.ย. ๒๕๓๒ บรรยายอบรมทหารนายสิบ ร.๒๓ ค่ายสุรนารี
 • - ๑๙ พ.ค. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมเจ้าสำนักศาสนศึกษา เรื่องการบริหารด้านวิชาการ
  ที่วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ
 • - ๒๔ พ.ค. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมนักเรียน วันวิสาขบูชา ที่โรงเรียนสารพัดช่าง
 • - ๓ มิ.ย. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมข้าราชการ อำเภอขามทะเลสอ
 • - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมพระสังฆาธิการจำนวน ๑๖๐รูป เรื่อง กิจกรรมการ
  เผยแผ่และการจัดกิจกรรมภายในวัด ที่วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง
  จังหวัดอุดรธานี (กรมการศาสนานิมนต์)
 • - ๘ ก.ค. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เรื่องการรับสนองงานด้านการจัดการศึกษา ที่สำนักงาน
  ศึกษาธิการ อำเภอเมืองนครราชสีมา
 • - ๑๒ ก.ค. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมครู เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของครูในปัจจุบัน ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • - ๑๘ ก.ค. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมครูสอนปริยัติธรรม เรื่องการพัฒนาการศึกษา
  ที่วัดบึง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • - ๘ ส.ค. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมครู อำเภอขามทะเลสอ
 • - ๒๘ ส.ค. ๒๕๓๔ บรรยายอบรมครู โรงเรียนชุมชนโนนแดง อำเภอโนนแดง
 • - ๒๔ ก.ย. ๒๕๓๔ อภิปรายร่วม เรื่องการศึกษาสงฆ์กับสังคมไทย ที่มหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา วัดพระนารายณ์ฯ
 • - พ.ศ.๒๕๓๔ จัดอบรมนักศึกษาทางไกลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ปากช่อง
  ที่วัดพิมพาราม โครงการอบรมพัฒนาชีวิต ปีละ ๒ รุ่นๆ ละ ๑๘๐ คน จนถึงปัจจุบัน
 • - พ.ศ.๒๕๓๕ บรรยายถวายความรู้เรื่องจิตเวช แก่พระสงฆ์ ๕ กลุ่มทั่วจังหวัด
  นครราชสีมา
 • - พ.ศ.๒๕๓๖ บรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ ที่วัดสุทธจินดา ๒๔๐ รูป
 • - ๓ ธ.ค. ๒๕๓๗ อบรมครูอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิม
  พระเกียรติ
 • - พ.ศ.๒๕๓๗ อภิปรายปัญหาธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่ลานอนุสรณ์สถานวีร กรรมท้าว
  สุรนารี นครราชสีมา
 • - พ.ศ.๒๕๓๗ จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
  ข้าราชการจังหวัด ที่หน้าศาลาจังหวัดนครราชสีมา
 • - ๒๖ ม.ค.๒๕๓๘ บรรยายอบรมพระปริวาสกรรม วัดแดนสงบ อำเภอเมือง
 • - ๗ ก.พ.๒๕๓๘ บรรยายเรื่องบทบาทพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
  แก่ผู้บริหาร ครู ผู้นำชุมชน ที่เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย
 • - ๑๒ เม.ย. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ที่วัดหนองกระทุ่ม
  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 • - ๑๘ พ.ค. ๒๕๓๘ บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ และการแต่งตั้งถอด
  ถอนพระอุปัชฌาย์ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
 • - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมพระปริวาสกรรมที่วัดหนองสองห้อง อำเภอจัตุรัส
  จังหวัดชัยภูมิ
 • - ๗ ก.ค. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมจริยธรรมนักเรียน ๑๕๐ คน ที่หอประชุมเปรมฯ
 • - ๒๒ก.ค.๒๕๓๘ อบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่ชุมชนประสพสุข
  วัดใหม่อัมพวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
 • - ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๘ อบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่ชุมชนเสาธงทอง
 • - ๒๖ ก.ค. ๒๕๓๘ อบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่ชุมชนหนองบัวรอง
 • - ๒๙ ก.ค. ๒๕๓๘ อบรมโครงการแผ่นดินทอง ที่ชุมชนวัดสามัคคี
 • - ๑๐ ส.ค. ๒๕๓๘ อบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๓๐๐ คน
  ที่วัดเมืองเก่า อำเภอจักราช นครราชสีมา
 • - ๑๔ ส.ค. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมพระสังฆาธิการเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ ๒ จังหวัด
  คือ จังหวัดอุบล - อำนาจเจริญ ที่วัดมหาวนาราม
 • - ๑๕ ส.ค. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมพระสังฆาธิการ ที่สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 • - ๑๖ ส.ค. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมพระอุปสมบทถวายสมเด็จย่า ที่วัดพระนารายณ์
 • - ๑๑ ก.ย. ๒๕๓๘ อบรมผู้บริหารโรงเรียน ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
 • - ๑๕ ก.ย. ๒๕๓๘ อบรมครูสอนศีลธรรม รุ่นที่ ๗ ที่วัดป่าหลักร้อย อำเภอโนนไทย
 • - ๑๙ ก.ย. ๒๕๓๘ บรรยายอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม จังหวัดนครราชสีมา
 • - จัดโครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรม ระดับประถมศึกษา วัดร่วมกับโรงเรียนเมืองฯ
  ตลอดพรรษาปี ๒๕๓๙ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐๐ คน และโรงเรียน
  เทศบาล ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๘๐ คน
 • - ส่งพระเข้าไปช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๓๙ ที่โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จ.ชัยภูม
  ิ และ โรงเรียนระดับมัธยมในจังหวัดนครราชสีมา หลายแห่ง ที่มีหนังสือขอมา
 • - สนับสนุน อุปถัมภ์สิ่งของ ส่งพระวิทยากรไปช่วยโครงการต่างๆ บางโอกาสที่หน่วย
  งานสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ขอมา
 • - อบรมธรรมนักเรียนในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะประจำปีทุกปี คือ โรงเรียนเมือง
  นครราชสีมา ๙๐๐ คน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ๕๐๐ คน โรงเรียนเทศบาล ๔
  ๔๐๐ คน
 • - อบรมธรรมนักเรียนพิธีวันสำคัญทางศาสนา มาฆะ วิสาขะ อาสาฬหะ ทุกปี คือ
  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ๑,๐๐๐ คน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ๕๐๐ คน
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒๒๕๐ คน โรงเรียนยมราชสามัคคี ๒๕๐ คน โรงเรียนเทค
  โนโลยีอาชีวศึกษา (เอเทค) ๒,๐๐๐ คน
 • - บรรยายอบรมครูจริยศึกษา สังกัด สปจ. ๑ มี.ค. - ๓ มี.ค. จำนวน ๒๕๐ คน
 • - บรรยายเรื่องสถาปัตยกรรมไทย แก่คณะทัศนศึกษาวัฒนธรรม สำนักงานศึกษา
  ธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • - บรรยายการบริหารงานคณะสงฆ์ แก่พระสังฆาธิการ จ.ยโสธร ๑๒๐ รูป
 • - ๒๗ ก.ย.อบรมนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จำนวน ๓๗๐ คน ๑๐-๑๓
  ส.ค. ๒๕๓๘ ที่วัดเมืองเก่า อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • - อบรมนักเรียนโรงเรียนยมราชสามัคคี ชั้น ม.๓ ตลอดพรรษา
 • - อบรมพระสังฆาธิการ จำนวน ๒๐๐ รูป หลักสูตร "พระสังฆ์เพื่อการพัฒนาสังคม
  ไทย" ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๓ แบ่งออกเป็น ๕ รุ่นๆ ละ ๒๐๐ รูป โดยสำนักเสริมศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฯ
 • - อบรมพระธรรมทูตอนุจรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๒๐๐ รูป
 • - จัดสถานที่อำนวยการ ปฐมนิเทศงานพระธรรมทูต ก่อนออกปฏิบัติงานทุกปี
 • - จัดสถานที่อำนวยการ ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์จังหวัด ฯ ทุกเดือน
  ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน
 • - ๑ เม.ย. ๒๕๔๓ เป็นประธานเปิดงานโครงการมัชชวิรัติเลิกยาเสพติด ที่วัดมะรุม
  โนนสูง จ.นครราชสีมา
  นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานสาธารณสงเคราะห์ ทั้งในส่วน
  ของคณะสงฆ์ ราชการ และหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม มูลนิธิ ทั้งภาครัฐ
  มหาดไทย สาธารณสุข ศึกษา ทหาร ตำรวจ และงานการสร้างงานในชนบท การ
  บริจาคโลหิต ปัจจัยสงเคราะห์ผู้ประสพภัย งานส่งเสริมสัมมาชีพ พัฒนาถนน ไฟฟ้า
  น้ำบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น (ไม่สามารถคิดเป็นยอดเงินได้)

Do you have any comments? Please send us an e-mail at:

info@service.com

Designed and Developed  By PM paganon Buddhimadhee  at 30 Sebtember 2003